Нормативни документи

Нормативни документи

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V

Наредба №16-116 от 08.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Наредба №3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Наредба №4  от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Електрозащитни средства

Наредба №22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация.

Физични фактори

Микроклимат на работна и битова среда

Наредба №РД-07-3 от 18.07.2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Наредба №9 за здравно- хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

Наредба №24 от 20.10.2003г. за санитарно- хигиенните изисквания към дискотеките.

Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини.

Наредба №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка от 24.10.1975г.

Наредба №26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Изкуствено осветление на работна и изкуствена среда

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите.

Наредба №9 за здравно- хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.