Политика

Политика по качеството

Ръководството на Орган за контрол „ТЕТ-КОНТРОЛ“ от вид С, към „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Димитровград се ангажира със следното:

o   Постигане на високо качество на предлаганите услуги и постигане на пълно съответствие с правните и други изисквания и с изискванията на клиентите и заинтересованите страни.

o   Изграждане на взаимоотношения с клиенти и доставчици, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност.

o   Осигуряване на достатъчна информация, обучение и наблюдение, за да могат всички служители да осъзнаят опасностите и риска в работата и отговорно и безопасно да извършват дейностите си;

o   Осигуряване на недискриминативен, неутрален, независим и безпристрастен начин на работа.

o   Уважаване на човешките права на нашите служители. Осигуряване на работна среда зачитаща достойнството, равните възможности и насърчаваща взаимния респект.

o   Респект към нашите клиенти, партньори, околната среда и обществото, в което живеем и работим.

o   Създаване и затвърждаване на чувство за конфиденциалност, честност, почтеност и професионална етика при работа с нас.

o   Постоянен стремеж за развитие, усъвършенстване и постигане на конкурентни предимства.

Като Ръководител на органа за контрол Декларирам, Личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика и цели по качеството.

Дата: 08.02.2019г.                                                               РОК:………………………………………

/инж. Андреян Янев/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.