Дейности в обхвата на акредитацията

Сертификат

Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V

 1. Съпротивление на изолацията.
 2. Съпротивление на защитни заземителни уредби.
 3. Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
 4. Импеданс Zs на контура „фаза- защитен проводник“.
 5. Прекъсвачи за защитно изключване (Fi- прекъсвачи).
 • Ток на задействие
 • Време за изключване
 • Допирно напрежение
 1. Трансформаторно масло от нови и в експроатация ел. съоръжения до и над 1000 V
 2. Пробивно напрежение.
 3. Електрозащитни средства- нови и в експлоатация обекти и съоръжения.

Електрическа якост на изолация, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота на:

 • Изолиращи и измервателни щанги.
 • Изолиращи щанги за преносими заземители.
 • Диелектрични ръкавици и боти /ток на утечка/.
 • Гумени диелектрични галоши и ботуши /ток на утечка/.
 • Гумени диелектрични килимчета и пътеки
 • Указатели за напрежение / праг на напрежението /

Физични фактори на нови и в експлоатация обекти

 1. Микроклимат на работна и битова среда.
 • Температура на въздуха
 • Относителна влажност на въздуха
 • Скорост на движение на въздуха
 1. Изкуствено осветление на работна и битова среда.
 • Осветеност