Дейност

Дейности извън обхвата на акредитация

 1. Пусконаладъчни дейности:
  • Измерване съпротивлението на изолацията.
  • Контрол/проверка на крайни електрически потребители от клас I, II и III съгласно стандарт DIN VDE 0701/0702
  • Проверка и настройката на релейните защити.
  • Други проверки, прегледи и настройки в зависимост от спецификата на пусканите в експлоатация съоръжения.
  • Подаване на напрежение и извърщване на функционални изпитания на съоръженията.
  • Издаване на сертификати и протоколи за извършените дейности.
 2. Монтажни, ремонтни и възстановителни дейности по ел. уредби до 1000 V.
 3. Проучвателни, проектантски и консултантски работи.
 4. Изпитване с повишено напрежение на ел. двигатели.
 5. Монтаж на нови и ремонт на съществуващи силови и осветителни инсталации.
 6. Изпитване с повишено напрежение на твърди и течни диелектрици.

Дейности в обхвата на акредитацията

Сертификат

Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V

 1. Съпротивление на изолацията.
 2. Съпротивление на защитни заземителни уредби.
 3. Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
 4. Импеданс Zs на контура „фаза- защитен проводник“.
 5. Прекъсвачи за защитно изключване (Fi- прекъсвачи).
 • Ток на задействие
 • Време за изключване
 • Допирно напрежение
 1. Трансформаторно масло от нови и в експроатация ел. съоръжения до и над 1000 V
 2. Пробивно напрежение.
 3. Електрозащитни средства- нови и в експлоатация обекти и съоръжения.

Електрическа якост на изолация, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота на:

 • Изолиращи и измервателни щанги.
 • Изолиращи щанги за преносими заземители.
 • Диелектрични ръкавици и боти /ток на утечка/.
 • Гумени диелектрични галоши и ботуши /ток на утечка/.
 • Гумени диелектрични килимчета и пътеки
 • Указатели за напрежение / праг на напрежението /

Физични фактори на нови и в експлоатация обекти

 1. Микроклимат на работна и битова среда.
 • Температура на въздуха
 • Относителна влажност на въздуха
 • Скорост на движение на въздуха
 1. Изкуствено осветление на работна и битова среда.
 • Осветеност